Legislație pentru Educația Timpurie de Calitate

Legea nr. 272/2004 – Legea Drepturilor Copilului

Această lege reglementează cadrul legal privind respectarea, promovarea și garantarea drepturilor copilului.

Autoritățile publice, organismele private autorizate, precum și persoanele fizice și persoanele juridice responsabile de protecția copilului sunt obligate să respecte, să promoveze și să garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege, în concordanță cu prevederile Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului

Legea statuteaza interesul superior al copilului ca fiin principiul căruia i se subordonează prezenta lege, orice alte reglementări adoptate în domeniul respectării și promovării drepturilor copilului, precum și orice act juridic emis sau, după caz, încheiat în acest domeniu.

În conținutul ei, Legea reglementează:

Drepturile si libertățile civile ale copilului,

Mediul familial și îngrijirea alternativă

Sănătatea și bunăstarea copilului

Educația, activitățile recreative și culturale

Protecția specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi

Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență

Instituțiile și serviciile cu atribuții în protecția copilului

Legea nr. 17/2022 (înlocuiește Legea nr. 263/2007 – Legea Creșelor)

Legea 263/2007 a fost înlocuită cu OUG 100/2021 aprobată prin Legea 17/2022.

Legea reglementează înființarea, organizarea, funcționarea și finanțarea serviciilor destinate educației și îngrijirii copiilor cu vârsta de până la 3 ani.

Ordin de ministru nr. 4143/2022 – Normativ de dotare minimală pentru învățământ preșcolar

Ordinul prevede Standardele materialelor de predare-învățare în educația timpurie precum și Normativul de dotare minimală pentru serviciile de educație timpurie a copiilor de la naștere la 6 ani

Sunt cuprinse în ordin necesarul de mobilier, aparate, echipamente și materiale sportive de exterior și interior, jocuri și jucării, materiale audio, video și instrumente necesare în activitățile menite să sprijine copiii în dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei, dezvoltarea social-emoțională, dezvoltarea de atitudini și capacități în învățare, dezvoltarea limbajului și a comunicării, dezvoltarea cognitivă, cunoașterea și înțelegerea lumii.

Ordin de ministru nr. 3851/2010 – Repere Fundamentale în Educația Timpurie

Ordinul contine  Reperele Fundamentale privind Învățarea și  Dezvoltarea Timpurie (RFIDT).

RFIDT/Reperele reprezintă un set de enunțuri care reflectă așteptările privind ceea ce ar trebui copiii să știe și să fie capabili să facă. Acestea sunt definite pentru a sprijini creșterea și dezvoltarea copiilor de la naștere până la intrarea în școală, atât în mediul familial, cât și în cadrul altor servicii de îngrijire și educație timpurie. Aceste așteptări au ca repere atât cercetările și noile teorii privind dezvoltarea copilului generate de psihologie, neuropsihologie, științele educației (în ansamblu), cât și valorile naționale necesare a fi transmise și promovate începând cu educația timpurie.

Reperele reprezintă o resursă, un document care informează educatorii, părinții și, în general, toți adulții (care participă la creșterea, îngrijirea, dezvoltarea și educația copiilor) asupra așteptărilor pe care le pot avea față de copii în primii lo rani de viață.

Reperele reflectă finalitățile acțiunilor noastre, ne orienteazã și ne ajută să ne adaptăm practicile în acord cu specificul dezvoltării copilului în această perioadă a vieții, având în vedere toate domeniile sale de dezvoltare. Întrucât există diferențe individuale importante între ritmurile de dezvoltare ale copiilor, Reperele sunt flexibile, permițând mici variații de la copil la copil. Însă prin formularea lor, ele orientează adulții în procesul de participare și sprijinire a creșterii și dezvoltării normale și depline a copilului.

Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale

Educația timpurie (copii cu vârste de la naștere la 6 ani) face parte din învăţământul preuniversitar şi cuprinde, conform Legii Educației Naționale (Legea nr.1/2011, cu modificările și completările uterioare), art.23, (a):  nivelul antepreșcolar (0—3 ani) și învățământul preșcolar (3—6 ani). 

Conform art.27 (1) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările uterioare, educaţia antepreşcolară se organizează în creşe şi, după caz, în grădiniţe şi în centre de zi. 

Învățământul preșcolar se organizează în grădinițe cu personalitate juridică sau în școli, unde pot apărea două situații : (i) grupe de învățământ preșcolar care funcționează în incinta unei școli/a unui liceu) și (ii) grădinițe fără personalitate juridică, care funcționează ca structură a unei școli/a unui liceu cu personalitate juridică.

În educația timpurie, copiii sunt organizaţi, de regulă, în grupe de vârstă: mică (3 luni – 1 an, pentru nivelul antepreșcolar și 3-4 ani pentru nivelul preșcolar), mijlocie (1-2 ani, pentru nivelul antepreșcolar și 4-5 ani pentru nivelul preșcolar) şi mare (2-3 ani, pentru nivelul antepreșcolar și 5-6 ani pentru nivelul preșcolar). În același timp, este încurajată și constituirea unor grupe eterogene, îndeosebi acolo unde nu este posibilă constituirea grupelor după criteriul vârstei și chiar repartizarea fraților și prietenilor în aceeași grupă.

Condițiile și modalitățile de organizare și funcționare a unităților de educație timpurie antepreșcolară și preșcolară sunt prevăzute în Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor servicii de educație timpurie antepreșcolară (Hotărârea de Guvern nr. 1252/2012) și în Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (OM 5447/2020).

Standardele de calitate pentru educația timpurie sunt elaborate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Acreditarea furnizorilor de educație timpurie, nivel antepreșcolar, se realizează în conformitate cu prevederile metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice și Ministerul Sănătății și în baza standardelor de referință. Acreditarea furnizorilor de educație timpurie, nivel preșcolar, se realizează de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) în baza standardelor de referință.

În educația timpurie, nivel antepreșcolar, numărul de copii/grupă poate fi de: maximum 7, pentru grupele cu copii până într-un an și de maximum 15, pentru grupele cu copii între 1 și 3 ani. La nivelul învățământului preșcolar, grupele de copii pot avea, în medie, 15 copii, respectiv : minimum 10 și maximum 20.

Funcţiile didactice în educația timpurie sunt:

a) în educaţia antepreşcolară: educator-puericultor – se normează câte un post pentru fiecare grupă de copii; în instituţiile cu program prelungit sau săptămânal, personalul didactic se normează pe ture; 

b) în învăţământul preşcolar: profesor pentru învăţământ preşcolar – se normează câte un post pentru fiecare grupă de copii; în instituţiile cu program prelungit sau săptămânal, personalul didactic se normează pe ture.

Legea nr. 165/2018 – Legea tichetelor de creșă

Prin Legea tichetelor de creșă, statul oferă facilități fiscale menite să susțină educația timpurie a copiilor persoanelor angajate.

Astfel, părintele (tutorele) angajat poate beneficia – pe principiul tichetelor de masă – de tichete de creșă ce pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul său.

Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de creșă nu poate depăși suma de 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creșă.

Ordin de ministru nr. 4694/2019 – Curriculum pentru Educația Timpurie

Ordinul conține Curriculumul pentru Educaţia Timpurie a copilului de la naștere până la 6 ani.

Documentul reprezintă un set de enunţuri care reflectă aşteptările privind ceea ce ar trebui copiii să ştie şi să fie capabili să facă. Aceste aşteptări sunt definite pentru a sprijini creşterea şi dezvoltarea normală și deplină a copiilor de la naştere până la intrarea în şcoală. Conform documentului menţionat, finalităţile educaţiei timpurii au în vedere o abordare holistică, vizând cele cinci domenii ale dezvoltării copilului:

  • dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală;
  • dezvoltarea socio-emoţională;
  • dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii;
  • dezvoltarea limbajului, a comunicării și apremiselor citirii și scrierii;
  • capacităţi și atitudini în învăţare.
Legea nr. 239/2020 – Creditul fiscal pentru creșe și grădinițe

Această lege este o modificare a Codului Fiscal care constă în acordarea de credit fiscal pentru cheltuielile privind funcționarea unităților de educație timpurie aflate în administrarea contribuabililor sau pentru sumele achitate de contribuabili pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie aflate în unități care oferă servicii de educație timpurie, conform legislației în vigoare..

Astfel, persoanele juridice care înființează creșe și/sau grădinițe pentru copii angajaților proprii sau plătesc pentru plasarea copiilor angajaților în creșe și/sau grădinițe (private sau de stat) beneficiază de deducerea sumelor plătite din sumele de plată la bugetul de stat (impozit pe profit, pe salarii, tva, accize) în luna sau trimestrul în care acestea sunt cheltuite, în limita plafonului lunar de 1.500 lei/copil. Sumele vor fi deduse mai întâi din impozitul profit datorat de societate, iar diferența va fi scăzută din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate. (Prin OUG nr.19/2021, această facilitate a fost suspendată până la 31.12.2021)

Hotărâre de Guvern nr. 566/2022 – Metodologie de organizare și funcționare

Condițiile și modalitățile de organizare și funcționare a unităților de educație timpurie antepreșcolară și preșcolară sunt prevăzute în Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor servicii de educație timpurie antepreșcolară (Hotărârea de Guvern nr. 566/2022) și în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (Ordin de ministru nr. 4183/2022).

Ordin de ministru nr. 1456/2020 – Norme de igienă

Ordin al ministrului Sănătății Nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor.

Ordin de ministru nr. 4183/2022 – Regulament de organizare și funcționare

Ordin al ministrului Educației Naționale Nr. 4183/2022 – Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP).

Normativ de proiectare NP 022/2021

NP 022/2021 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei – Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor pentru creşe.

Normativul stabileşte prevederi tehnice şi condiţii minime de calitate pe care trebuie să le asigure clădirile cu funcțiunea de creşe pe întreaga durată de existenţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărâre de Guvern 900/2021 – Costurile standard

HG 900/2021 introduce pentru prima oară costul standard pentru antepreșcolari, calculat pentru anul școlar 2021-2022 la 15.000 lei pe an. Valoarea costului standard se recalculează în fiecare an și se aprobă prin Hotărâre de Guvern.

Legături utile

România Educată este proiectul național inițiat de Președintele României menit să susțină reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazate pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate.

Începand cu  30 iunie 2020, Educația timpurie de calitate face parte din Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024, statul român recunoscând astfel importanța fundamentală a educației timpurii de calitate în dezvoltarea societății.


Ministerul Educatiei Nationale  este organismul Guvernului României care coordonează sistemul de învățământ din România, stabilește obiectivele sistemului de învățământ în ansamblul său, precum și obiectivele educaționale pe niveluri și profiluri de învățământ și a cărui activitate este reglementată de Legea Educației Naționale nr. 1/2011


Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar este o instituţie publică de interes naţional, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care realizează evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de educaţie, precum și autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.


Inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei.  Aplică politicile şi strategiile, controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă, prin inspecţia şcolară, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învăţământului obligatoriu, coordonează admiterea în licee, evaluările naţionale şi concursurile şcolare la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ şi, respectiv, din municipiul Bucureşti.

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOŞANI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRĂILA

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRAŞOV

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BUZĂU

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ

INSPECTORAT ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN COVASNA

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEŢEAN DOLJ

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GIURGIU

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN HARGHITA

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IALOMIŢA

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MEHEDINŢI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMŢ

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SATU MARE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VÂLCEA

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VRANCEA

Educația Timpurie este iubire!
%d blogeri au apreciat: